Integritetspolicy

Prostatype Genomics AB respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

  1. Prostatype Genomics kan ha en juridisk skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta inkluderar behandling av personuppgifter för att följa gällande lagar.
  2. Prostatype Genomics behandlar även dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. Exempel på ett berättigat intresse är där vi använder partners i hanteringen av personuppgifter, för att möjliggöra gemensam kundrelationshantering och kundservice.

Tillhandahållande av dina personuppgifter är i vissa fall ett krav för att möjliggöra ett avtal mellan oss. Du behöver inte ge oss dina personuppgifter, men det kan det kan innebära att vi inte har möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Prostatype Genomics. Vidare kan dina personuppgifter komma att delas med parter som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis våra IT- och systemleverantörer och samarbetspartners.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi och våra IT- och systemleverantörer har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Våra medarbetare har strikta instruktioner att behandla alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet enligt gällande lag, förordning, rättspraxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas normalt under den period som är nödvändig för att administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig egenskap av leverantör eller samarbetspartner till oss. För att följa rättsliga krav kan vi komma att behålla dina personuppgifter under en längre period.

DINA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED VÅR BEHANDLING

I enlighet med gällande dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vidare har du under vissa omständigheter rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter med verkan från återkallelsen. Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen eller någon annan behörig tillsynsmyndighet som övervakar företags behandling av personuppgifter.

DIGITALA KANALER OCH ”COOKIES”

När du besöker/använder våra digitala kanaler samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Vi kan även behandla information om din användning av digitala kanaler såsom transaktionshistorik och teknisk data om de enheter som du använder för att få tillgång till Prostatype Genomics digitala kanaler, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID och typ av webbläsare.

Prostatype Genomics har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies PostNord placerat i våra Digitala Kanaler, och om hur du tar bort dessa cookies, kan du läsa här.

KONTAKTA OSS

Om du vill utöva dina rättigheter i enlighet med vad som anges ovan eller på annat sätt vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@prostatypegenomics.com